Genesha Gud Lak Valkyrie (Kyra)

18/11/2019


Click on a picture to enlarge - click on the enlarged picture to browse through the picturesPedigree:

Genesha Gud Lak Rey Genesha Gud Lak Devin Chilliwack's Ramon Signor
Oletta Amber Angel
Shakti Melodiya Nochi Zilber IZ Mira Kabanovoy
Irmi Grotesk Tatianina Uslada
Genesha Gud Lak Barbie Genesha Gud Lak Devin Chilliwack's Ramon Signor
Oletta Amber Angel
Olivia Wendy Black Zvezdny Vals Ot Miroslavny
Yantarnaya Businka IZ Malen'koi Strany


Show results:

Date Place Judge Class Result